Mediacje

mediacje1

Wizytówką Kancelarii są profesjonalne usługi mediacyjne wykorzystujące indywidualnie dobrane dla każdej sprawy strategie i techniki z zakresu komunikacji, negocjacji i mediacji

Przeprowadzamy mediacje z różnych dziedzin prawa

W ramach swojej działalności prowadzi mediacje w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego w każdej sprawie, w której dopuszczalne jest zawarcie ugody. Nasi mediatorzy prowadząc mediacje cywilne uwzględniają indywidualne preferencje Stron, pomagając w znalezieniu takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla obu stron konfliktu, realne do spełnienia, skuteczne prawnie oraz dające możliwość kontynuowania relacji w przyszłości.

Nasi mediatorzy prowadzą mediacje w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

 • umów cywilnoprawnych
 • prawa autorskiego i jego naruszeń
 • umów i skarg konsumenckich
 • roszczeń o zapłatę
 • nieruchomości
 • roszczeń o odszkodowanie ( w tym z różnych umów ubezpieczeniowych),
 • zadośćuczynienia (szkody niemajątkowe – krzywda)
 • naruszenia dóbr osobistych
 • roszeń z tytułu błędów medycznych i odpowiedzialności szpitali
 • konfliktów sąsiedzkich, lokalowych i wspólnotowych
 • roszczeń wynikających z prawa spadkowego (dział spadku, zachowek)
 • zniesienia współwłasności
 • ustanawiania, wykonywania lub znoszenia służebności (w tym służebności przesyłu)

Mediatorzy Kancelarii znając  prawne i ekonomiczne aspekty działania biznesu są przygotowani do prowadzenia mediacji gospodarczych. Zachowując pełną poufność, pomagają znaleźć możliwie szybko skuteczne i  optymalne biznesowo rozwiązanie zaistniałego sporu. Wielokrotnie rekomendując kreatywne opcje porozumienia, wykraczające poza proste schematy skoncentrowane wyłącznie na kwestii warunków uregulowania zaległych płatności. Walorem tego typu podejścia jest możliwość osiągnięcia wzajemnie korzystnego porozumienia (satysfakcja obu stron) z jednoczesnym odbudowaniem pozytywnych relacji biznesowych, warunkujących efektywną współpracę gospodarczą na przyszłość.

Pracując na rzecz Przedsiębiorców wiemy jak ważne jest zachowanie terminowości przepływów finansowych,  dobrych relacji z kontrahentami i ochrona wizerunku firmy, w szczególności w dobie spowolnienia gospodarczego.

Nasi mediatorzy prowadzą mediacje z zakresu szeroko rozumianej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

 • realizacji umów handlowych,
 • dochodzenia wierzytelności,
 • roszczeń na linii spółka – wspólnicy/akcjonariusze oraz spółka – zarząd,
 • obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, w tym także konfliktów powstałych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego
 • powstałych w zakresie powstawania i prowadzenia działalności, a także rozwiązywania spółek,
 • upadłości i postępowań naprawczych,
 • fuzji, przejęć lub sprzedaży przedsiębiorstwa
 • niewywiązywania się z postanowień umów oraz interpretacji zapisów umów
 • nieuczciwej konkurencji
 • prawa patentowego i nadużywania własności intelektualnej
 • nowych technologii, informatyki, handlu elektronicznego

Rodzina jest fundamentem funkcjonowania każdego człowieka, dobre relacje jej członków rzutują zarówno na udane życie osobiste, jak i zawodowe. Spory rodzinne dotykające często bardzo intymnej sfery życia wymagają od mediatora profesjonalnego przygotowania oraz odpowiedniego taktu i wyczucia. Tylko mediatorzy o szczególnych predyspozycjach i przygotowaniu są w stanie indywidualnie podejść do każdego problemu i skutecznie pomóc w poprawie relacji między zwaśnionymi stronami, optymalnym uzgodnieniu spraw rodzicielskich (zwłaszcza mając na uwadze dobro dziecka) oraz uregulowaniu kwestii majątkowych.

Kancelaria Grupy Medialnej w swoim zespole posiada profesjonalnych mediatorów, którzy dołożą wszelkich starań by w poufnej i komfortowej atmosferze, bez zbędnych emocji doprowadzić do optymalnego porozumienia.
Uwzględniając potrzeby Stron dajemy Państwu możliwość wyboru spośród mediatorów obydwu płci, jak również prowadzimy mediacje z jednoczesnym udziałem 2 mediatorów.

Mediacje z zakresu sporów rodzinnych prowadzimy ze szczególnym uwzględnieniem:

 • konfliktów małżeńskich/partnerskich
 • wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie
 • ustalenia kompleksowych planów wychowawczych (dotyczących wszystkich istotnych sfer życia dziecka)
 • kontaktów z dzieckiem
 • podziału majątku
 • rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny
 • podziału spadku, zachowku po zmarłym członku rodziny
 • kontraktów przedślubnych
 • opieki nad osobą starszą
 • konfliktowych relacji z rodzicami i innymi członkami rodziny

Kancelaria Mediacyjna Grupy Medialnej prowadzi mediacje w zakresie zarządzania konfliktem w pracy. Mediatorzy Kancelarii znając specyfikę stosunków pracowniczych w sektorze publicznym i prywatnym, prowadząc mediację w atmosferze poufności i wzajemnego szacunku Stron pomagają w znalezieniu optymalnych rozwiązań godzących interesy i potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników. Taka postawa jest zgodna z naczelną zasadą   opanowywania sporów z zakresu prawa pracy – tj.  zasadą dążności do ugodowego załatwienia sprawy (art.243 kodeksu pracy).  Poza zawarciem porozumienia istnieje szereg dodatkowych celów, które można osiągnąć w postępowaniu mediacyjnym w sprawach pracowniczych, takich jak np.: poprawa relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, zaspokojenie potrzeby bycia docenionym przez pracodawcę, zwiększenie motywacji do pracy, identyfikacji z zakładem pracy, czy poprawa wydajności pracy.

Mediacje pracownicze uwzględniają konflikty przede wszystkim na linii:
PRACODAWCA – PRACOWNIK
PRACOWNIK – PRACOWNIK
PRACODAWCA – ZWIĄZKI ZAWODOWE

Kancelaria prowadzi mediacje pracownicze ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących:

 • rozwiązania umowy o pracę
 • wypowiedzenia warunków pracy i płacy
 • naruszenia równego traktowania w miejscu pracy (dyskryminacji polegającej w szczególności na mobbingu)
 • urlopów i pracy w godzinach nadliczbowych
 • ochrony wynagrodzenia za pracę
 • regulaminów pracy oraz wynagradzania, układów zbiorowych
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • relacji pomiędzy pracownikami, w tym pomiędzy pracownikami i przełożonymi
 • roszczeń związków zawodowych
 • zbiorowych sporów z zakresu prawa pracy

Aby uzyskać więcej informacji i skorzystać z naszych usług, wybierz preferowaną formę kontaktu

Prześlij do nas szczegóły swojej sprawy przy użyciu formularza.

Wstępne rozpoznanie sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Porozmawiaj ze specjalistą twarzą w twarz bez wychodzenia z domu.

Konsultacje online odbywają się za pośrednictwem komunikatora skype.

Facebook